SİNPAŞ 50. Yıl Mimari Fikir Projesi Yarışması “Geleceğin için Tasarla”

SİNPAŞ GYO'nun 50. yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği "SİNPAŞ 50. Yıl Mimari Fikir Projesi Yarışması “Geleceğin için Tasarla” için 28 Ekim 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Sinpaş’ın kuruluşundan bu yana geçirdiği 50 yıllık süreçte ülkenin mimarlık ve yaşam alanı geliştirme kültürüne yaptığı pozitif katkı, bu misyonunu gelecek nesillere de aktarma sorumluluğu yüklemektedir. Bu bağlamda Sinpaş 50. yılını kutladığı 2024 yılında bugüne kadar sektördeki öncülük etme, yeni değerler ve vizyoner yaşam alanları yaratma anlayışının bir parçası olarak ulusal ilgili disiplinlere yönelik öğrenci ve yeni mezunlara açık bir “Mimari Fikir Projesi Yarışması” açmıştır. Yarışmanın başlığı gençleri proje geliştirme süreçlerinin bir parçası yaparak profesyonel hayatla fikirlerini birleştirerek “Geleceğin için Tasarla” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konusu

İnsanın en temel ihtiyaçlarında olan “Barınma” doğada diğer canlılara göre daha savunmasız olan insanı çevresel şatlarından korumanın ötesine geçerek sosyal, mekânsal ve içinde bulunduğu zamanın getirdiği ihtiyaçlarını da karşılayacağı, onunla yaşayan, gelişen bir kavram haline gelmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu Anadolu toprakları barınma ihtiyacının, bir arada yaşamaya, sonrasında da kentleşmeye dönüşmesinin ilk örneklerini görüldüğü, tarihin her döneminde varlığını sürdürmüş dünya üzerindeki nadir coğrafyalardan biridir. Böyle bir birikimin üzerine inşa edilmiş kentlerimizin günümüzde yaşadığı sorunların tespit edilerek gelecekte bunları minimuma indirecek çözümlerin üretilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Tüm bunları göz önünde tutarak geleceğin yaşam alanlarının tasarımında verilen arazi üzerinde bir proje geliştirilmesi beklenmektedir.

Tasarlanacak yaşam alanlarında temel fonksiyon konut olmakla beraber katılımcıların diğer fonksiyonları ilave ederek programı oluşturacakları kurguya göre kendilerinin oluşturması gerekmektedir.


Yarışmacılardan geliştirecekleri projede talep edilen özellikler:

 • İçinde bulunduğumuz zamanın, kentin sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi,
 • Kavramsal olarak barınma ihtiyacını ele alması,
 • Tasarlanan yapılarda planlamanın esnek kullanımlara açık olması,
 • Tasarlanan yapılarda sakinlerin yaşam kalitesinin artırılması,
 • Farklı ihtiyaç ve yeteneklere sahip insanlar için kapsayıcı ve erişilebilir olması,
 • Başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli olması,
 • Küresel iklim değişikliğinin yarattığı dezavantajlı durumu insanlığın lehine çevirebilecek çözüm önerileri sunması,
 • İnsanın doğayla bağ kurabilmesine imkân verecek çözümler sunması, ekolojik, sürdürülebilir ve kendi kendine yetebilen yapılar tasarlanması,
 • Hızlı üretilebilir, ekonomik ve optimum çözümler sunması. Maliyet, süre ve kalite arasında iyi bir denge sağlaması.
 • Gelecekte kullanılabilecek ekolojik ve sürdürülebilir malzeme önerileri getirmesi, bu malzemelerin aynı zamanda kolay üretilebilir ve ekonomik olması,
 • Pasif ısıtma/soğutma, yenilenebilir enerji kaynakları veya akıllı ev teknolojisi gibi enerji verimli çözümler içermesi,
 • Atık azaltma, geri dönüşüm ve diğer sürdürülebilir uygulamalar yoluyla karbon ayak izi açısından öneriler sunması.

Yarışma Alanı

Yarışmaya konu olan alan İstanbul İli, Beykoz İlçesi Yavuzselim Mahallesi 1759 Ada 6 Parsel’de yer almaktadır.

Yarışma alanına yönelik tüm detaylar yarışmanın web sitesi www.sinpas.com.tr/geleceginicintasarla adresinde paylaşılmaktır.

Yarışmaya Kimler Katılabilir

 • Yarışma, T.C. ve K.K.T.C.’de yer alan üniversitelerin Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin ve 3 yılını doldurmamış olan yeni mezunların katılımına açıktır.
 • Katılımcılar yarışmaya bireysel veya toplamda 3 kişiyi aşmayacak şekilde ekip olarak katılım sağlayabilir.
 • Kurulan ekiplerde en az bir mimarlık öğrencisi ve mimarlık öğrencisinin ekip temsilcisi olması zorunluluğuyla diğer disiplinlerden de öğrenci/mezun bulunabilir.
 • Lisans eğitimine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 öğrenim yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge (öğrenci belgesi), mezunların mezuniyet belgelerini teslim etmesi zorunludur.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma sinpas.com.tr/geleceginicintasarla isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
 • Katılımcılar başvuru formunu, istenen diğer belgelerle birlikte 28/10/2024, saat 23:59’a kadar doldurarak, sistemden gönderilecek onay e-postasıyla yarışmaya katılım sağlamış olacaklardır.
 • Sistem, başvuru sonunda her bir proje için 5 karakterden oluşan bir rumuzu otomatik olarak atayacaktır.
 • Katılımcılar, diledikleri medya türündeki çalışmalarını belirlenen teslim formatıyla 28/10/2024, saat 23:59‘a kadar sinpas.com.tr/geleceginicintasarla isimli web sitesine yüklemelidir. Fikir projeleri, yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde toplanacaktır.
 • Yarışma kapsamında katılımcılardan verilen konu kapsamında ürettikleri özgün fikirlerini net bir şekilde jüri üyelerine anlatacak özellikte olmalıdır.
 • Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan 4 projeyi ödül grubuna layık görecektir.
 • SİNPAŞ, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar SİNPAŞ tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.
 • Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, sinpas.com.tr/geleceginicintasarla adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
 • SİNPAŞ, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri sinpas.com.tr/geleceginicintasarla adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Yarışmanın konusu ve alanıyla ilişkilendirilebilecek fikir projeleri ve geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
 • Yarışma için hazırlanacak projelerin bu şartnamenin 3. maddesinde belirtilen yarışma alanına uygun olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
 • Katılımcılar, fikir projelerini istedikleri medya türünde (ölçekli çizim, eskiz, render, kolaj, fotoğraf, sunum) hazırladıkları projelerini 50 MB’yi geçmeyecek, tek katmanda kaydedilmiş, JPEG/JPG formatında ve 300 DPI çözünürlükte, en fazla 3 adet yatay A1 A1 (59,4 x 84 cm) pafta teslim etmelidir.
 • Teslim edilen proje ve rapor dosyalarının her sayfasının sağ üst köşesinde “50. Yıl Sinpaş Mimari Fikir Yarışması” ve yarışmacının kendi belirleyeceği “Proje Adı” ve başvuru sisteminin atadığı Rumuz bulunmalıdır.
 • Yarışmacının alan bütününe dair tasarım düşüncesini yansıtan önerisinin yanı sıra, belirli noktalara dair çözümlerini detaylandırması beklenmektedir. Tasarımı/düşünceyi net olarak ifade edecek ölçekli vaziyet planı (arazi kullanımı bilgisi belirtilmelidir), tefrişli kat planları, kesit, görünüşler, gerekli görülen yerlerden çizilen nokta detayları, YARIŞMANIN KONUSU başlığında talep edilen sistemlerin işleyişine dair diyagramlar, üçüncü boyut hakkında bilgi verecek nitelikte ölçekli çizimler, paftalarda yer almalıdır.
 • Tasarım ilkelerini açıklayan rapor, pafta üzerinde yer almamalıdır. 1.500 kelimeyi aşmayan, .PDF ya da .DOCX formatındaki raporda fikir ve proje süreci anlatılmalıdır. Rapor, paftalarla birlikte sisteme ayrıca yüklenmelidir. Raporda; tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri, tasarımlarda kullanılan materyaller, yapım teknikleri açıklanmalıdır.
 • Başvurulacak tasarımda ve tasarıma ilişkin açıklamada, katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgileri veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret kesinlikle bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkartılır.
 • Yarışmaya katılım için şartnamede belirtilen belgelerim sisteme yüklenmesi gereklidir. Katılımcıların “Katılımcı Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmaları, “Proje Yükleme Aşaması”nda sırasıyla Proje Paftaları, Proje Özeti, Diploma/Öğrenci Belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. Yüklemelerde dosya adı olarak sistem tarafından tanımlanan “Rumuz”un kullanılması gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında, web sitesindeki ilgili alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede belirtilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan, yarışma şartnamesine uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu alanları doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yarışma Takvimi

26/06/2024: Yarışmanın İlanı

26/07/2024: Son Soru Sorma Tarihi

01/08/2024: Sorulan Sorular ve Cevapların Yayınlaması

28/10/2024, 23:59’a kadar: Son Başvuru Tarihi

25/11/2024 Haftası: Yarışmanın Sonuçlarının Açıklanması

16/12/2024 Haftası: Ödül Töreni ve Kolokyum


Yarışma Ödülleri

Birincilik Ödülü: 125.000 TL

İkincilik Ödülü: 75.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 50.000 TL

Satın alma Ödülü: 50.000 TL


Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Ahmet Çelik, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut Sefa Çelik, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi / İnşaat Mühendisi


Asil Jüri Üyeleri

Süveyda Bayraktar Atagür, SAA Mimarlık Kurucu Ortağı, Mimar

Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Mimar

Eser Ergün, Ergün Mimarlık Şirket Ortağı, Yüksek Mimar

Mehpare Evrenol, Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı, Mimar

Ramadan Kumova, KONUTDER Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı


Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve İletişim Bilgileri

SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ.

Adres: Dikilitaş, Yenidoğan Sok. No:36, 34450 Beşiktaş/İstanbul

Web: https://www.sinpas.com.tr/geleceginicintasarla

Email:  geleceginicintasarla@sinpas.com.tr